Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do Profesorado

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión.

web: http://eafp.uvigo.gal/gl/campus-aberto/formacion-e-innovacion-educativa/formacion/

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

Análise estatística con RCommander
(Curso de formación do PDI) -

A linguaxe estatística R, coa súa interface gráfica RCommander, é o software  liberado baixo unha licenza libre, referente nos estudos estatísticos e é unha alternativa real ás diferentes solucións privativas para este tipo de estudos. O curso vai desde a instalación de RCommander, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a realización de estudos estatísticos descritivos.

Período de matrícula:
27/05/2022 12:00 - 29/07/2022 23:59

Período de docencia:
19/09/2022 - 21/10/2022
Creación de infografías e deseños vectoriais
(Curso de formación do PDI) -

A infografía é unha forma de representar información de forma visual, na que, a combinación de imaxes, diagramas e texto, resumen ou explican figurativamente ideas e conceptos.
Durante o curso utilizarase Inkscape, unha aplicación multiplataforma de código aberto liberada baixo a licenza GNU GPL. Esta aplicación encontrase dispoñible e de balde para ser descargada na seguinte URL: https://inkscape.org/es/descargas/.
No curso atoparanse apuntes, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a infografía.

Período de matrícula:
17/02/2022 12:00 - 06/05/2022 23:59

Período de docencia:
30/05/2022 - 30/06/2022
Creación de infografías e deseños vectoriais
(Curso de formación do PDI) -

A infografía é unha forma de representar información de forma visual, na que, a combinación de imaxes, diagramas e texto, resumen ou explican figurativamente ideas e conceptos.
Durante o curso utilizarase Inkscape, unha aplicación multiplataforma de código aberto liberada baixo a licenza GNU GPL. Esta aplicación encontrase dispoñible e de balde para ser descargada na seguinte URL: https://inkscape.org/es/descargas/.
No curso atoparanse apuntes, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a infografía.

Período de matrícula:
27/05/2022 12:00 - 29/07/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 07/10/2022
Creación e tratamento de imaxes e fotografías con GIMP
(Curso de formación do PDI) -

A creación e manipulación de imaxes é unhas das labores máis habituais nos procesos creativos dixitais. Con este curso perséguese que os/as participantes adquiran as nocións e habilidades básicas para o tratamento de imaxes, desde retocalas ou editalas, ata crealas desde cero nunha nova composición con formas libres, de modo que non só adquiran unhas nocións básicas sobre programas de edición, senón sobre aspectos concretos de deseño gráfico.

Período de matrícula:
27/05/2022 12:00 - 29/07/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 07/10/2022
Curso práctico de aula invertida
(Curso de formación do PDI) -

O curso desenvolve as competencias profesionais docentes necesarias para realizar un deseño tecno-pedagóxico de Aula Invertida nunha materia, e levalo á práctica. Trátase dun curso introdutorio e eminentemente práctico en torno ao modelo didáctico da Aula Invertida, de cara a ser empregado de xeito parcial ou total nunha materia e con especial insistencia na xeración de contidos educativos axeitados para este modelo.

Período de matrícula:
05/04/2022 12:00 - 06/05/2022 23:59

Período de docencia:
18/05/2022 - 13/07/2022
Deseño e creación de podcast educativos
(Curso de formación do PDI) - virtual

Este curso está orientado a descubrir e comprender as potencialidades do Podcast como ferramenta educativa. Ao longo do curso os participantes aprenderán a facer un guión, gravar os «audios» e montar e editar o seu propio podcast para compartir en servizos de distribución de podcasts ou nas ferramentas de teledocencia (Moodle, blog...).

Período de matrícula:
19/04/2022 12:00 - 20/05/2022 23:59

Período de docencia:
01/06/2022 - 30/06/2022
Dúbidas e erros máis frecuentes en lingua galega na docencia
(Curso de formación do PDI) -

Este curso está dirixido á comunidade docente e investigadora universitaria. Aclarará as principais dúbidas xurdidas durante a súa práctica profesional canto ao uso escrito e oral da lingua galega; incrementará a súa seguridade no uso do galego formal oral e escrito, e, consecuentemente, mellorará as súas competencias comunicativas nesta lingua.

Ademais,  achegará os recursos e coñecementos necesarios para que sexa capaz de detectar e resolver por si mesma as dúbidas lingüísticas fundamentais na súa práctica profesional.

Período de matrícula:
04/04/2022 12:00 - 27/05/2022 23:59

Período de docencia:
06/06/2022 - 11/07/2022
Formación do profesorado universitario novel
(Curso de formación do PDI) - virtual

A actividade formativa está destinada para que o profesorado novel  mellore as súas competencias docentes relacionadas coas metodoloxías, recursos didácticos tecnolóxicos, comunicación, acción titorial e avaliación por competencias.

Período de matrícula:
18/03/2022 12:00 - 31/03/2022 23:59

Período de docencia:
01/04/2022 - 30/07/2022
Iniciación a GNU Octave
(Curso de formación do PDI) -

GNU Octave e un software liberado baixo unha licenza libre. Considérase unha alternativa real ás distintas solucións privativas utilizadas na realización de estudos de cálculo numérico. O curso vai dende a instalación de Octave, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a instalación de librerías e complementos.

Período de matrícula:
17/02/2022 12:00 - 06/05/2022 23:59

Período de docencia:
30/05/2022 - 30/06/2022
Introducción á edición de textos científicos con LaTeX
(Curso de formación do PDI) -

Neste curso aprenderase a redactar un documento científico en LaTeX desde cero, a través de exemplos prácticos que permitan coñecer dende os fundamentos máis básicos ata as opcións avanzadas desta linguaxe. LaTeX é un sistema de composición de textos, orientado á creación de documentos escritos que presenten unha alta calidade tipográfica. Polas súas características e posibilidades, é usado de forma especialmente intensa na escritura de artigos e libros científicos que inclúen, entre outros elementos, expresións matemáticas.

Período de matrícula:
27/05/2022 12:00 - 29/07/2022 23:59

Período de docencia:
12/09/2022 - 15/09/2022
Introdución á Realidade Aumentada e Virtual en Educación
(Curso de formación do PDI) -

A Realidade Virtual (RV) é unha contorna xerada a través das tecnoloxías para simular unha realidade e a Realidade Aumentada é un recurso tecnolóxico que ofrece experiencias interactivas ao alumnado combinando a dimensión virtual e física co emprego de dispositivos dixitais.

Período de matrícula:
12/05/2022 12:00 - 16/09/2022 23:59

Período de docencia:
03/10/2022 - 03/11/2022
Lesson study: mellorar o ensino e estimular a aprendizaxe a través da investigación-acción cooperativa
(Curso de formación do PDI) -

O profesorado universitario cada día afronta o reto de deseñar e desenvolver un contexto de ensino que estimule a aprendizaxe relevante do alumnado nun novo escenario cada vez máis complexo e incerto. Como xerar unha cultura e uns principios pedagóxicos que conciba o ensino como un territorio de exploración e experimentación aberta e decidida de posibilidades de convivencia e de reinvención da subxectividade á vez que facilite a cooperación e a investigación sobre a nosa práctica docente?

Estimular o desenvolvemento das competencias profesionais require repensarnos como docentes. As Lesson studies, son unha estratexia centenaria orixinaria de Xapón que recollendo a tradición da investigación acción, axúdanos, como docentes, a experimentar o tránsito continuo de reconstrución cooperativa do noso coñecemento ao pensamento práctico, deseñando, desenvolvendo, avaliando e volvendo ensinar de forma mellorada as propostas didácticas iniciais.

Período de matrícula:
11/05/2022 12:00 - 06/06/2022 23:59

Período de docencia:
23/06/2022 - 07/07/2022
Microsoft Excel para a docencia (Avanzado)
(Curso de formación do PDI) -

A formación está dirixida ao profesorado que ou ben posúe coñecemento básico da ferramenta con anterioridade ou ben participou no curso de iniciación que serve de introdución a este.

Ao finalizar o curso os/as participantes na formación coñecerán en profundidade as posibilidades que lles ofrece Excel para a importación e o tratamento de datos: cadros de mando, importación desde fontes de datos externas, conexión a bases de datos remotas etc.

Ademais, introducirase o concepto e utilidade do modelo de datos, permitindo, entre outros, a creación de táboas e gráficos dinámicos de múltiples fontes ao mesmo tempo. Así mesmo, analizaranse as posibilidades que ofrece Excel no campo da estatística introducindo as principais ferramentas dispoñibles neste campo.

Período de matrícula:
28/04/2022 12:00 - 31/05/2022 23:59

Período de docencia:
07/06/2022 - 28/06/2022
Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus
(Curso de formación do PDI) -

Scribus é un programa multiplataforma de maquetación, atópase dispoñible e de balde para ser descargado na seguinte URL https://www.scribus.net/downloads/stable-branch/ liberado baixo a licenza GNU GPL de software libre. Nesta formación atoparanse apuntes, vídeos e exercicios para aprender e comezar a dominar a maquetación.

Período de matrícula:
27/05/2022 12:00 - 29/07/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 07/10/2022
Técnicas de desenvolvemento intelectual
(Curso de formación do PDI) -

Un dos problemas máis importantes aos que se enfronta o profesorado universitario consiste en promover o desenvolvemento das súas capacidades intelectuais e emocionais.
Neste curso proporciónanse as ferramentas precisas para desenvolver as capacidades mentais, e conseguir que o alumnado adapte a súa capacidade intelectual aos estudos superiores.

Período de matrícula:
08/04/2022 12:00 - 10/06/2022 23:59

Período de docencia:
20/06/2022 - 28/06/2022
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais
(Curso de formación do PDI) -

LibreOffice é OpenOffice son proxectos licenciados en software libre, e están dispoñibles de balde para seren descargados en varias plataformas. Neste curso poderás atopar apuntes, vídeos e exercicios para aprender a dominar edición de documentos de texto.

Período de matrícula:
17/02/2022 12:00 - 06/05/2022 23:59

Período de docencia:
30/05/2022 - 30/06/2022
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais
(Curso de formación do PDI) -

LibreOffice é OpenOffice son proxectos licenciados en software libre, e están dispoñibles de balde para seren descargados en varias plataformas. Neste curso poderás atopar apuntes, vídeos e exercicios para aprender a dominar edición de documentos de texto.

Período de matrícula:
27/05/2022 12:00 - 29/07/2022 23:59

Período de docencia:
05/09/2022 - 07/10/2022

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos