Atopa o teu curso

Programa de Formación Permanente do PDI

Información sobre o grupo de cursos

A sociedad actual esixe ás persoas que estean nun proceso de formación constante. O profesorado da universidade precisa un maior nivel de implicación pola complexidade e especialización da súa labor docente. A Universidade de Vigo pretende axudar ao profesorado a afondar no nivel de desempeño das competencias propias da súa labor docente e de xestión.

Ordenar por: Nome  |  Modalidade  |  Tipo  |  Preinscrición  |  Matrícula  

A revolución da lonxevidade: tendencias, retos e oportunidades (Campus de Ourense)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

A actividade formativa analizará as repercusións na Universidade do fenómeno coñecido como "Revolución da lonxevidade".

Período de matrícula:
26/07/2019 12:00 - 28/08/2019 23:59

Período de docencia:
04/09/2019 - 20/09/2019
A revolución da lonxevidade: tendencias, retos e oportunidades (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

A actividade formativa analizará as repercusións na Universidade do fenómeno coñecido como "Revolución da lonxevidade".

Período de matrícula:
26/07/2019 12:00 - 28/08/2019 23:59

Período de docencia:
04/09/2019 - 20/09/2019
Creación e tratamento de imaxes e fotografías (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

O curso Creación e tratamento de imaxes e fotografías é unha actividade formativa que é recoñecida polas Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado coma Formación Permanente do PDI. 

Período de matrícula:
17/09/2019 12:00 - 04/10/2019 23:59

Período de docencia:
14/10/2019 - 14/11/2019
Cuestións éticas na investigación con seres humanos: fundamentos, características e avaliación (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

Todas as investigacións, que sexan realizadas por persoal docente de investigación ou por estudantes en formación (TFG, TFM e tese de doutoramento) e que utilicen seres humanos, os seus datos e as súas mostras como material de investigación, requiren unha avaliación ética como paso previo para comezalas.

Esta avaliación ética tamén é necesaria cando o deseño metodolóxico inclúe entrevistas, cuestionarios, ensaios, observación directa, gravacións de vídeo ou audio, experimentos de laboratorio e campo, ensaios e probas normalizados, análises económicas, etnográficas, avaliacións etc. De feito, estes enfoques poden diferir considerablemente ou apenas, dos dos estudos biolóxicos e biomédicos altamente regulados pola súa necesidade de persoas, das súas mostras e dos seus datos, como suxeitos de estudo.

En ciencia a avaliación científica e a avaliación ética considéranse complementarias. Non hai avaliación científica que poida obviar o valor social do coñecemento e das súas aplicacións esperables ao analizar as hipóteses, a metodoloxía, os antecedentes ou a capacitación do equipo, nin avaliación ética que ignore que unha metodoloxía incorrecta non pode compensarse cunha correcta protección da confidencialidade ou un aseguramento do dano impecables. De feito, é evidente que un proxecto de investigación  metodolóxicamente incorrecto é eticamente inaceptable, especialmente se se realiza con persoas.   

A historia e a experiencia demostraron amplamente que o autocontrol é insuficiente e hoxe en día considéranse necesarias as avaliacións de proxectos de investigación de organismos independentes antes de comezar.

Este seminario pretende expoñer por que todas as investigacións, incluída a investigación supervisada que utilice seres humanos, require a avaliación dun Comité de ética e quen, cando e como solicita e realiza a avaliación ética.

A composición plural dos Comités de ética, o coñecemento e experiencia en ciencias biomédicas, biolóxicas, sociais, xurídicas e do comportamento, a capacidade de deliberar e transparentar as súas análises e informes son outra garantía que amosa que a investigación nestes campos está feita do mellor xeito posible, e para conseguir un ben social e protexer ás e os participantes.

Período de matrícula:
16/09/2019 12:00 - 06/10/2019 23:59

Período de docencia:
22/10/2019 - 31/10/2019
Encontro de Cooperación Universitaria para o Desenvolvemento para o PDI (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

Este encontro está pensado como foro de reflexión entre o PDI da Universidade de Vigo que traballa en temas relacionados coa Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (CUD) ou que esté interesado nesta.
O encontro está dividido en dúas xornadas, unha dedicada á investigación e outra á docencia. Ademais de coñecer as claves da CUD no marco da Axenda 2030, as distintas fontes de financiamento de proxectos e a estratexia da UVigo en docencia CUD, preténdese que o PDI asistente teña o máximo protagonismo. Para isto, convidamos ao PDI a que presente brevemente un proxecto de investigación CUD (no que estea traballando ou queira traballar) ou unha experiencia de cooperación na docencia. E tamén que participe nas mesas de traballo para  deseñar proxectos de investigación e de docencia en CUD coa axuda do persoal técnico da Oficina de Proxectos Internacionais e da  Área de Formación e Innovación Educativa.

O PDI poderá participar en tres modalidades:
-Se quere participar como asistente
-Se quere presentar o seu traballo en investigación ou docencia en CUD.
-Se quere presentar o seu traballo en investigación ou docencia en CUD e asistir ao encontro.

Ao facer a preinscrición pediráselle que sinale a modalidade.

O PDI que presente un traballo de investigación ou docencia en CUD terá que enviar un resumo da súa experiencia (máximo 200 palabras) e a presentación en formato pecha-kucha:

Nesta ligazón ten as indicacións para realizalas.
Descargar plantilla.

As presentacións pecha-kucha enviarnase a innovacion.educativa@uvigo.es antes do 22 de setembro.

Período de matrícula:
09/09/2019 12:00 - 23/09/2019 23:59

Período de docencia:
26/09/2019 - 27/09/2019
Introdución práctica ao flipped learning: bases do modelo, deseño da aprendizaxe e ferramentas para implantalo (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A actividade formativa busca a experimentación e aplicación de coñecementos a través de actividades que implican o uso dos conceptos pedagóxicos e ferramentas Flipped Learning.

Período de matrícula:
04/09/2019 12:00 - 07/10/2019 23:59

Período de docencia:
14/10/2019 - 13/11/2019
Oratoria e comunicación para docentes (Campus de Ourense)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A competencia comunicativa é fundamental no desenvolvemento do labor docente. Toda persoa que comunica ben ten que acadar a captación da atención do alumnado e motivalo. Para iso terá que dominar diferentes técnicas relacionadas coa elaboración do contido que se quere transmitir, ter en conta os elementos que entran en xogo na comunicación (código verbal e non verbal) e desenvolver unha actitude empática para que a mensaxe chegue coa máxima eficacia á persoa receptora.

Período de matrícula:
18/09/2019 12:00 - 28/10/2019 23:59

Período de docencia:
05/11/2019 - 03/12/2019
Xestión electrónica de exames escritos (Campus de Vigo)
(Actividades recoñecidas coma formación permanente do profesorado) - presencial

Os sistemas de xestión da aprendizaxe permiten realizar e corrixir exames de preguntas obxectivas. Estas preguntas son pechadas e posúen diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...). O presente curso céntrase nunha ferramenta (BeA) que proporciona soporte TIC á xestión deste tipo de exames que se desenvolven con papel e bolígrafo e que inclúe a inscrición, ubicación do alumnado nas aulas, correción, revisión e comunicación co estudantado de forma electrónica. Esta aplicación axiliza o proceso de probas masivas.

Período de matrícula:
09/09/2019 12:00 - 30/10/2019 23:59

Período de docencia:
06/11/2019 - 13/11/2019

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos