Atopa o teu curso

Información do curso

Negociación colectiva e individual no ámbito laboral


Tipo Diplomado de curso de Formación Universitaria
Código DCFUX132201
Nome Negociación colectiva e individual no ámbito laboral
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade Presencial
Información de contacto:  
 · Teléfono 986 130 264
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Departamento de Dereito Público Especial, Universidade de Vigo

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 13/09/2022 00:00 - 27/09/2022 23:59
Período de matrícula 20/09/2022 00:00 - 05/10/2022 13:59
Período de docencia 29/09/2022 - 24/11/2022

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 15
Número máximo de participantes 40
Créditos teóricos 3.7334
Créditos prácticos 3.8
Créditos ECTS 7.36

Destinatarios/as

Posto que o fin último é a formación de profesionais nas técnicas de negociación,as persoas destinatarias do curso de Formación serán as que posúan a titulaciónuniversitaria de Grao ou Licenciatura en Dereito, Relacións Laborais e RecursosHumanos, Ciencias do Traballo, Ciencias Económicas e Empresariais e Administracióne Dirección de Empresas ou Diplomatura en Relacións Laborais. Tamén poderán acceder ao curso as persoas con responsabilidade en recursoshumanos, xefaturas de relacións laborais, asesoría e cadros das organizaciónsempresariais e sindicais e outras persoas sen titulación universitaria nas que concorraunha especial vinculación co ámbito obxecto do Curso sen que estas superen o 50% do total do alumnado.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnanos requisitos legais para cursar estudios universitarios,
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos docurso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidadeque non reúnan os requisitos legais de acceso á Universidade.

Criterios de selección

Para un óptimo aproveitamento do curso establécese un límite máximo de 40participantes, seleccionados pola dirección do curso. Os criterios concretos serán: -60%: persoas con responsabilidade en recursos humanos, xefaturas de relaciónslaborais, asesoría e cadros das organizacións empresariais e sindicais e outras persoassen titulación universitaria nas que concorra unha especial vinculación co ámbitoobxecto do Curso sen que estas superen o 50% do total do alumnado. -40%: as persoas destinatarias do curso de Formación serán as que posúan atitulación universitaria de Grao ou Licenciatura en Dereito, Relacións Laborais eRecursos Humanos, Ciencias do Traballo, Ciencias Económicas e Empresariais eAdministración e Dirección de Empresas ou Diplomatura en Relacións Laborais, por esa orde.

Calendario

O Curso terá lugar desde o 29 de setembro ata o 24 de novembro de 2022. Adocencia será presencial. Haberá dúas modalidades de docencia: a sincrónica (en diferido) desenvolverarse pola plataforma TEMA, fundamentalmente e, por outro lado, adocencia diacrónica (en directo). A docencia está organizada para impartirse os martes e xoves,fundamentalmente, entre ás 16:30h. e as 20:30h, cós descansos que se consideren oportunos.

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
INAUGURACION
Lección maxistral impartida o comezo do curso por unha persoa experta na
materia da negociación colectiva. Fundamentalmente do ámbito académico ou de
relancia xurídica.
Concertación social e negociación colectiva
I. Participación institucional e concertación social (concepto, experiencias, o papel
dos sindicatos e axentes sociais, especial referencia a Galicia –histórica e actual-…)
II. A negociación colectiva no modelo constitucional e legal español:
1. Marco xeral
2. A negociación colectiva estatutaria:
a. Suxeitos negociadores (lexitimación inicial, deliberante e decisoria)
b. Estrutura da negociación colectiva, unidades de negociación e concorrencia de
convenios
c. Duración dos convenios, denuncia, prórroga e ultraactividade
3. A negociación colectiva extraestatutaria e informal.
4. Procedemento de negociación. O deber de negociación de boa fe. Análise de
xurisprudencia e casos prácticos
5. Puntos críticos dos convenios e acordos colectivos (salario, tempo de traballo,
seguridade e saúde)
6. A inaplicación de convenios
7. Interpretación e aplicación dos convenios. Comisións Paritarias. Proceso de
conflito colectivo
8. A xestión do convenio colectivo. Rectificacións, depósito, rexistro, impugnación
de oficio, publicación
Comunicación e intelixencia emocional
I. A comunicación como factor clave nas negociacións laborais individuais e
colectivas. Comunicación verbal e no verbal. Teoría e práctica.
II. A intelixencia emocional.
III. Estilos de negociación e test de negociación. Análise individualizado do perfil
negociador de cada alumno/a.
Aspectos estratéxicos da negociación
I. A negociación individual: aspectos estratéxicos e de contido específicos.
II. A mesa negociadora, a plataforma de negociación e a banda negocial. Selección
das materias importantes na negociación.
III. Técnicas de negociación
Os acordos extraxudiciais de solución de conflitos colectivos e individuais
I. O AGA.
II. Outros sistemas extraxudiciais de solución autónoma de conflitos individuais e
colectivos: o ASAC, o SERCLA, o PRECO...
Clausura
Lección maxistral impartida por unha persoa experta no ámbito das relacións
laborais, fundamentalmente do ámbito universitario ou xudicial.
MÓDULOS PRÁCTICOS:
Concertación social e negociación colectiva
I. Participación institucional e concertación social (concepto, experiencias, o papel
dos sindicatos e axentes sociais, especial referencia a Galicia –histórica e actual-…)
II. A negociación colectiva no modelo constitucional e legal español:
1. Marco xeral
2. A negociación colectiva estatutaria:
a. Suxeitos negociadores (lexitimación inicial, deliberante e decisoria)
b. Estrutura da negociación colectiva, unidades de negociación e concorrencia de
convenios
c. Duración dos convenios, denuncia, prórroga e ultraactividade
3. A negociación colectiva extraestatutaria e informal.
4. Procedemento de negociación. O deber de negociación de boa fe. Análise de
xurisprudencia e casos prácticos
5. Puntos críticos dos convenios e acordos colectivos (salario, tempo de traballo,
seguridade e saúde)
6. A inaplicación de convenios
7. Interpretación e aplicación dos convenios. Comisións Paritarias. Proceso de
conflito colectivo
8. A xestión do convenio colectivo. Rectificacións, depósito, rexistro, impugnación
de oficio, publicación
Comunicación e intelixencia emocional
I. A comunicación como factor clave nas negociacións laborais individuais e
colectivas. Comunicación verbal e no verbal. Teoría e práctica.
II. A intelixencia emocional.
III. Estilos de negociación e test de negociación. Análise individualizado do perfil
negociador de cada alumno/a.
Aspectos estratéxicos da negociación
I. A negociación individual: aspectos estratéxicos e de contido específicos.
II. A mesa negociadora, a plataforma de negociación e a banda negocial. Selección
das materias importantes na negociación.
III. Técnicas de negociación
Análise de casos reais e práctica
Experiencias en mediacións e arbitraxes
Taller de negociación (xogo de roles)

Modo de pagamento

Pendiente de aprobación por el Consello Social de la tarifa general de 30 euros.

 

Titulación

La superación de los estudios dará derecho a obtener el diploma de «Curso formación universitaria en negociación colectiva e individual en el ámbito laboral "  por la Universidad de Vigo».

Sistema de avaliación

- Asistencia superior ao 80% das unidades docentes impartidas a distancia, tanto dadocencia sincrónica coma na modalidade diacrónica.
-Superación dos cuestionarios teórico-prácticos correspondentes a cada tema do curso

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos