Atopa o teu curso

Información do curso

ESPECIALISTA EN ELECTRÓNICA PARA COMPOÑENTES DA AUTOMOCIÓN


Tipo Máster/especialista
Código E3122101
Nome ESPECIALISTA EN ELECTRÓNICA PARA COMPOÑENTES DA AUTOMOCIÓN
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade Presencial
Horas 250
Información de contacto:  
 · Teléfono 986812168
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Escola de Enxeñaría Industrial

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 20/08/2021 00:00 - 16/09/2021 23:59
Período de matrícula 06/09/2021 00:00 - 17/09/2021 23:59
Período de docencia 17/09/2021 - 01/07/2022

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 20
Número máximo de participantes 25
Créditos teóricos 9.65
Créditos prácticos 15.35

Destinatarios/as

Enxeñeiros non especialistas en Electrónica Industrial que pola súa actividade profesional precisen de coñecementos para entender e manexar especificacións ou funcionalidades de equipos electrónicos. Con esta formación, estes enxeñeiros poden participar en proxectos ou actividades nos que se incorporen ou utilicen dispositivos ou circuítos electrónicos, mellorando a comprensión do funcionamento e optimizando os resultados.

Obxectivos

O obxectivo do curso e a especialización en Electrónica Industrial de Enxeñeiros que por formación teñan escasos coñecementos nesa área de actividade, e que a súa actividade profesional estea a esixir unha actualización dos mesmos. O nivel de coñecementos adquiridos polo alumnado permitiralles entender a funcionalidade dos dispositivos y circuítos que forman un equipo electrónico como compoñente de automoción.

Condicións de acceso

Para acceder a este título deberá cumprir algunha das seguintes condicións:
- Posuír o título de Enxeñeiro Mecánico (Grao ou Máster) ou equivalente.
- Ter o título de Grao dalgún dos graos que dan acceso o Máster de Enxeñeiro Industrial.
- Ter o título de Enxeñeiro Industrial.
- Ter unha actividade profesional directamente relacionada coa especialidade do titulo, que reúna os requisitos legais para cursar estudios universitarios e que acredite un mínimo de 3 anos de experiencia profesional.

Criterios de selección

Para a selección do alumnado do curso que cumpra as condicións de acceso, aplicaranse os seguintes criterios por orde de prioridade:
1) Con actividade en deseño, control de produción ou verificación de funcionamento no sector do automóbil. Terán prioridad aqueles que demostren actividade en sistemas calefactores ou intercambiadores de calor.
2) Outras actividades no sector da automoción que incorporen a Electrónica no produto ou no proceso.

Calendario

As actividades docentes estenderanse o Curso Académico (de setembro a Xuño) en horario de venres tarde e sábado pola mañá. A carga horaria será de catro horas e media por día. A distribución das horas realizarase tendo en conta o Calendario do Curso Académico aprobado pola Universidade

Programa

MÓDULOS TEÓRICOS:
Fundamento de Electrónica I (FEI)
Aspectos básicos de teoría de circuítos
Dispositivos, circuítos e sistemas electrónicos. Compoñentes pasivos y activos
Dispositivos electrónicos: diodos y transistores
Conceptos básicos de amplificación: amplificador operacional
Herramientas informáticas para la simulación y prueba de circuito electrónicos:
Conceptos básicos
Ejemplos de aplicación
Fundamentos de Electrónica II (FEII)
Electrónica de Potencia:
Dispositivos Electrónicos de Potencia
Bloques funcionales y parámetros de selección
Convertidores
Electrónica Digital (ED)
Conceptos básicos de Electrónica Dixital: Bloques funcionales Combinacionales e Secuenciales
Tecnoloxías dixitaies. Configuracións de entrada/saida.
Introducción os Microcontroladores (IM)
Elementos dun microcontrolador.
Concepto de periférico. Interconexión e intercambio de información.
Características funcionales dos periféricos mais comúns: E/S paralelo, Temporizadores.
Concepto de interrupción
Conceptos básicos de programación en C de microcontroladores
Sensores (S)
Características xerais dos sensores: Características técnicas.
Tipos de saidas comerciales. Conexión de sensores a sistemas electrónicos de control.
Introducción a: Sensores de proximidade, Sensores de Temperatura, Sensores de caudal, Sensores de presión, Sensores de nivel, Sensores de desprazamento, Sensores de variables eléctricas y magnéticas
Exemplos de aplicación. Criterios de selección
Actuadores: Introducción. Conceptos básicos. Clasificación. Aplicaciones industriales.
Electrónica para a adquisición de datos (EAD)
Introducción os circuitos auxiliares: Pontes de medida. Fontes de corrente. Convertidores V/I y I/V. Linealización.
Introducción a amplificación y filtrado de sinais: Amplificadores de instrumentación, amplificadores programables, amplificador de aillamento. Tipos de filtros.
Circuitos de conversión y multiplexado: Circuitos de muestro e retención (S&H). Conversión A/D y D/A, tipos e características técnicas. Interruptores analóxicos.
Comunicaciones industriales (CI)
Introducción as comunicaciones. Buses de datos Industriales.
Elementos dun sistema de comunicacións. Parámetros de selección: Espectro electromagnético, dominios do tiempo e da frecuencia, ruido
Concepto de bus asíncrono. Direccionamiento. Emisores (drivers), receptores (receivers) y transceptores. Estándares internacionais.
Redes cableadas de sensores: Características generales. Clasificación. Buses empotrados de automoción: CAN, LIN, FLEXRAY, Ethernet y otros. Ejemplos prácticos: LIN Y CAN. Herramientas de desarrollo1213Francisco
Sistemas de adquisición de datos (SAD)
Sistemas de adquisición de datos: Estructuras básicas. Criterios de elección en función dos parámetros do sistema.
Introducción os SAD: sistemas de tarxetas. Aplicaciones dos buses normalizados. Clasificación. Tipos de conectores y tarxetas.
Sofware orientado a SAD (SCADA, Labview)
Microcontroladores /Programación (M/P)
Introducción al control de procesos basado no uso de microcontroladores.
Periféricos para aplicaciones industriales: Revisión dos tipos de sinais e actuacións en procesos industriais. Amplicación de perféricos:E/S serie, E/S analóxica, Unidade de captura y comparación (PWM)
Equipos electrónicos basados en microcontroladores para aplicaciones de control industrial: Estructura y elementos. Acoplamiento del microcontrolador o proceso industrial. Exemplos de deseno.• Conceptos básicos de control de procesos: control PID, histéresis, outros tipos de control, conceptos de bucle aberto y pechado
Conceptos básicos de programación en C de microcontroladores
MÓDULOS PRÁCTICOS:
Fundamentos de Electrónica I (FEI)
Uso e aplicación da instrumentación básica para a medida de sinais eléctricas.
Circuítos básicos de aplicación de dispositivos electrónicos.
Fundamentos de Electrónica II (FEII)
Aplicación de simuladores al diseño y prueba de circuitos electrónicos
Diodo de potencia como rectificador.
Transistores MOSFET e IGBT en conmutación.
Circuítos de disparo de transistores de potencia
Electrónica Digital (ED)
Características eléctricas dos circuitos dixitais
Bloques funcionales combinacionales
Bloques funcionales secuenciales. Aplicación a un PWM
Introducción os Microcontroladores (IM)
Entorno de programación e depuración dun PIC18F45K20
E/S digital. Pulsador
Temporizadores. Aplicación a PWM
Lectura teclado matricial
Actuación de motor paso a paso
Interrupciones
Sensores (S)
Medida con Sensores resistivos
Sensores de temperatura
Medida de distancias con ultrasóns e módulos LASER
Aplicación de acelerómetros
Aplicación Sensores ópticos

Electrónica para a adquisición de datos (EAD)
Sensores de efecto HALL
Amplificadores de instrumentación
Proxecto de acondicionamentpo dun sensor de temperatura
Comunicaciones industriales (CI)
Intruducción o Entorno Arduino como ferramenta de proba de comunicacións
Bus SPI co Ardunio.
Análise do Driver CAN-MCP2551
Análise do controlador CAN-MCP2515
Proba dun interfaz CAN en Arduino
Sistemas de adquisición de datos (SAD)
Entorno de adquisición de datos con USB6008 e Labview
Control de velocidad dun motor dc baseado na tarxeta USB6008 e Labview
Microcontroladores / Programación (M/P)
Proxecto de control da velocidade dun motor dc baseado nun microcontrolador PIC18F45K20 usanda una tablet (andorid) como interfaza de usuario
Proyecto dun sistema electrónico de adquisición de datos (P_SAD)
Banco de TEST de válvulas EGR ca tarxeta USB6008 e labview

Proyecto dun sistema electrónico de control baseado en microcontrolador (P_Mic)
Control de apertura dunha válvula EGR co microcontrolador PIC18F45K20


Modo de pagamento

O importe da matrícula é de 1325 €. O pagamento farase efectivo mediante tarxeta bancaria ou en  calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso, ademáis do nome, apelidos e DNI do alumno/a.

Titulación

A superación do curso completo dará dereito á obtención dun título propio de ESPECIALISTA expedido pola Universidade de Vigo, para o que deberán dirixirse ao Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao (Edificio Filomena Dato, 2º Andar, Campus de Lagoas-Marcosende, Telf.: 986 811 950 / negociado.formacionpermanente@uvigo.es / posgrao@uvigo.es) para a solicitude e pago das taxas correspondentes (123,10 €) non incluídas no prezo da matrícula do curso.

Sistema de avaliación

O alumnado será avaliado de cada un dos Módulos Didácticos, tanto da compoñente teórica e como práctica.
Para a avaliación final será necesario resolver un traballo (TF) de posta en marcha e depuración de un circuíto electrónico para unha aplicación especifica. O Profesorado responsable establecerá as especificacións e aplicación do circuíto.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos