Atopa o teu curso

Acceso aos cursos organizados por grupos

Programa de Formación Permanente do PDI


A revolución da lonxevidade: tendencias, retos e oportunidades (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

A actividade formativa analizará as repercusións na Universidade do fenómeno coñecido como "Revolución da lonxevidade".

Período de matrícula:
26/07/2019 12:00 - 28/08/2019 23:59

Período de docencia:
04/09/2019 - 20/09/2019
A revolución da lonxevidade: tendencias, retos e oportunidades (Campus de Ourense)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

A actividade formativa analizará as repercusións na Universidade do fenómeno coñecido como "Revolución da lonxevidade".

Período de matrícula:
26/07/2019 12:00 - 28/08/2019 23:59

Período de docencia:
04/09/2019 - 20/09/2019
Introdución práctica ao flipped learning: bases do modelo, deseño da aprendizaxe e ferramentas para implantalo (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

A actividade formativa busca a experimentación e aplicación de coñecementos a través de actividades que implican o uso dos conceptos pedagóxicos e ferramentas Flipped Learning.

Período de matrícula:
04/09/2019 12:00 - 07/10/2019 23:59

Período de docencia:
14/10/2019 - 13/11/2019
Xestión electrónica de exames escritos (Campus de Vigo)
(Actividades recoñecidas coma formación permanente do profesorado) - presencial

Os sistemas de xestión da aprendizaxe permiten realizar e corrixir exames de preguntas obxectivas. Estas preguntas son pechadas e posúen diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...). O presente curso céntrase nunha ferramenta (BeA) que proporciona soporte TIC á xestión deste tipo de exames que se desenvolven con papel e bolígrafo e que inclúe a inscrición, ubicación do alumnado nas aulas, correción, revisión e comunicación co estudantado de forma electrónica. Esta aplicación axiliza o proceso de probas masivas.

Período de matrícula:
09/09/2019 12:00 - 30/10/2019 23:59

Período de docencia:
06/11/2019 - 13/11/2019
Encontro de Cooperación Universitaria para o Desenvolvemento para o PDI (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

Este encontro está pensado como foro de reflexión entre o PDI da Universidade de Vigo que traballa en temas relacionados coa Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (CUD) ou que esté interesado nesta.
O encontro está dividido en dúas xornadas, unha dedicada á investigación e outra á docencia. Ademais de coñecer as claves da CUD no marco da Axenda 2030, as distintas fontes de financiamento de proxectos e a estratexia da UVigo en docencia CUD, preténdese que o PDI asistente teña o máximo protagonismo. Para isto, convidamos ao PDI a que presente brevemente un proxecto de investigación CUD (no que estea traballando ou queira traballar) ou unha experiencia de cooperación na docencia. E tamén que participe nas mesas de traballo para  deseñar proxectos de investigación e de docencia en CUD coa axuda do persoal técnico da Oficina de Proxectos Internacionais e da  Área de Formación e Innovación Educativa.

O PDI poderá participar en tres modalidades:
-Se quere participar como asistente
-Se quere presentar o seu traballo en investigación ou docencia en CUD.
-Se quere presentar o seu traballo en investigación ou docencia en CUD e asistir ao encontro.

Ao facer a preinscrición pediráselle que sinale a modalidade.

O PDI que presente un traballo de investigación ou docencia en CUD terá que enviar un resumo da súa experiencia (máximo 200 palabras) e a presentación en formato pecha-kucha:

Nesta ligazón ten as indicacións para realizalas.
Descargar plantilla.

As presentacións pecha-kucha enviarnase a innovacion.educativa@uvigo.es antes do 22 de setembro.

Período de matrícula:
09/09/2019 12:00 - 23/09/2019 23:59

Período de docencia:
26/09/2019 - 27/09/2019
Cuestións éticas na investigación con seres humanos: fundamentos, características e avaliación (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

Todas as investigacións, que sexan realizadas por persoal docente de investigación ou por estudantes en formación (TFG, TFM e tese de doutoramento) e que utilicen seres humanos, os seus datos e as súas mostras como material de investigación, requiren unha avaliación ética como paso previo para comezalas.

Esta avaliación ética tamén é necesaria cando o deseño metodolóxico inclúe entrevistas, cuestionarios, ensaios, observación directa, gravacións de vídeo ou audio, experimentos de laboratorio e campo, ensaios e probas normalizados, análises económicas, etnográficas, avaliacións etc. De feito, estes enfoques poden diferir considerablemente ou apenas, dos dos estudos biolóxicos e biomédicos altamente regulados pola súa necesidade de persoas, das súas mostras e dos seus datos, como suxeitos de estudo.

En ciencia a avaliación científica e a avaliación ética considéranse complementarias. Non hai avaliación científica que poida obviar o valor social do coñecemento e das súas aplicacións esperables ao analizar as hipóteses, a metodoloxía, os antecedentes ou a capacitación do equipo, nin avaliación ética que ignore que unha metodoloxía incorrecta non pode compensarse cunha correcta protección da confidencialidade ou un aseguramento do dano impecables. De feito, é evidente que un proxecto de investigación  metodolóxicamente incorrecto é eticamente inaceptable, especialmente se se realiza con persoas.   

A historia e a experiencia demostraron amplamente que o autocontrol é insuficiente e hoxe en día considéranse necesarias as avaliacións de proxectos de investigación de organismos independentes antes de comezar.

Este seminario pretende expoñer por que todas as investigacións, incluída a investigación supervisada que utilice seres humanos, require a avaliación dun Comité de ética e quen, cando e como solicita e realiza a avaliación ética.

A composición plural dos Comités de ética, o coñecemento e experiencia en ciencias biomédicas, biolóxicas, sociais, xurídicas e do comportamento, a capacidade de deliberar e transparentar as súas análises e informes son outra garantía que amosa que a investigación nestes campos está feita do mellor xeito posible, e para conseguir un ben social e protexer ás e os participantes.

Período de matrícula:
16/09/2019 12:00 - 06/10/2019 23:59

Período de docencia:
22/10/2019 - 31/10/2019
Creación e tratamento de imaxes e fotografías (Modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

O curso Creación e tratamento de imaxes e fotografías é unha actividade formativa que é recoñecida polas Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado coma Formación Permanente do PDI. 

Período de matrícula:
17/09/2019 12:00 - 04/10/2019 23:59

Período de docencia:
14/10/2019 - 14/11/2019
Oratoria e comunicación para docentes (Campus de Ourense)
(Curso de formación do PDI) - presencial

A competencia comunicativa é fundamental no desenvolvemento do labor docente. Toda persoa que comunica ben ten que acadar a captación da atención do alumnado e motivalo. Para iso terá que dominar diferentes técnicas relacionadas coa elaboración do contido que se quere transmitir, ter en conta os elementos que entran en xogo na comunicación (código verbal e non verbal) e desenvolver unha actitude empática para que a mensaxe chegue coa máxima eficacia á persoa receptora.

Período de matrícula:
18/09/2019 12:00 - 28/10/2019 23:59

Período de docencia:
05/11/2019 - 03/12/2019

Área de Normalización Lingüística


Curso de extensión cultural
(Curso de idiomas) - presencial

Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio validable por 2,5 créditos ECTS. Consta de 75 h (50 h presenciais + 25 h de visitas guiadas).

Classroom-based course for students exchange programme with a recognition of 2,5 credits ECTS. This course consists of 75 h (50 classroom hours + 25 guided tours hours).

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
08/10/2019 - 12/12/2019
Curso de reciclaxe en lingua galega
(Curso de idiomas) - virtual

Curso destinado a persoas interesadas en repasar e actualizar os seus coñecementos lingüísticos.

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
04/11/2019 - 05/12/2019
Curso de linguaxe administrativa e xurídica
(Curso de idiomas) - virtual

Este curso quere achegar os recursos suficientes para poder redactar e corrixir textos vinculados co dereito e coa administración cun nivel de calidade que se corresponda co uso propio da lingua galega en ámbitos administrativos e xurídicos.

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
08/10/2019 - 08/11/2019
Como redactar e expoñer o teu TFG ou TFM
(Curso de idiomas) - semipresencial

Facer un traballo de investigación solvente é fundamental, e saber comunicalo ten a mesma importancia. Así pois, é imprescindible redactar con corrección os traballos académicos e saber expresar as ideas para expoñer os resultados dun TFG ou TFM.

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
01/10/2019 - 31/10/2019
Curso de redacción e estilo
(Curso de idiomas) - virtual

Escribir pode ser unha tarefa actractiva se adquirimos certas habilidades e coñecementos que melloran, e moito, os nosos textos. Por iso un curso de redacción e estilo pode representar unha oportunidade para achegar coñecementos de estilo e de redacción a quen se enfronta diariamente coa tarefa de producir escritos.

Período de matrícula:
02/09/2019 09:00 - 20/09/2019 14:00

Período de docencia:
05/11/2019 - 05/12/2019

Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado


TÉCNICAS MANIPULATIVAS NAS EXTREMIDADES
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
15/03/2019 14:29 - 05/09/2019 23:59

Período de matrícula:
15/03/2019 00:00 - 06/09/2019 23:59

Período de docencia:
06/09/2019 - 22/09/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN DIDÁCTICA DA FICCIÓN E CREACIÓN LITERARIA
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
25/03/2019 00:00 - 20/05/2019 23:59

Período de matrícula:
27/05/2019 00:00 - 09/09/2019 23:59

Período de docencia:
09/09/2019 - 18/11/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN INICIACIÓN A CATIA V5: MÓDULOS CAD-DMU-CAE-CAM
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
02/05/2019 00:00 - 01/10/2019 23:59

Período de matrícula:
18/06/2019 00:00 - 01/10/2019 23:59

Período de docencia:
02/10/2019 - 23/10/2019
ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE LOXÍSTICA E PRODUCIÓN
(Especialista) - presencial
Período de preinscrición:
24/06/2019 13:07 - 26/09/2019 20:07

Período de matrícula:
26/08/2019 00:00 - 26/09/2019 23:59

Período de docencia:
27/09/2019 - 31/07/2020
PILATES EN MAT EN PARA FISIOTERAPUETAS
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
24/07/2019 00:00 - 31/01/2020 23:59

Período de matrícula:
24/07/2019 00:00 - 01/02/2020 11:16

Período de docencia:
01/02/2020 - 01/03/2020
ESPECIALISTA EN TRADUCIÓN PARA A INDUSTRIA DO VIDEOXOGO
(Especialista) - presencial
Período de preinscrición:
24/07/2019 00:00 - 07/10/2019 23:59

Período de matrícula:
24/07/2019 00:00 - 07/10/2019 23:59

Período de docencia:
10/10/2019 - 22/05/2020
NEGOCIACIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL NO ÁMBITO LABORAL
(Curso de Formación) - semipresencial
Período de preinscrición:
24/07/2019 13:48 - 16/09/2019 23:59

Período de matrícula:
24/07/2019 13:48 - 18/09/2019 23:59

Período de docencia:
19/09/2019 - 29/11/2019
ECOGRAFÍA BÁSICA EN FISIOTERAPIA: SONOANATOMÍA
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
26/07/2019 13:25 - 17/10/2019 23:59

Período de matrícula:
26/07/2019 13:25 - 18/10/2019 23:59

Período de docencia:
18/10/2019 - 20/10/2019
ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO DE SOFTWARE E NEGOCIO DIXITAL
(Especialista) - presencial

Curso de posgrado remunerado, diseñado para personas conscientes del enorme potencial de los negocios digitales pero que carecen de los conocimientos técnicos o de negocio necesarios para poder introducirse en este mundo.

Período de preinscrición:
30/07/2019 00:01 - 30/09/2019 14:56

Período de matrícula:
05/08/2019 14:57 - 30/09/2019 14:58

Período de docencia:
30/09/2019 - 30/06/2020
MÁSTER/ESPECIALISTA EN AUDITORÍA E CONTABILIDADE
(Máster/especialista) - presencial
Período de preinscrición:
01/08/2019 00:10 - 09/09/2019 23:59

Período de matrícula:
10/09/2019 00:00 - 30/09/2019 23:59

Período de docencia:
04/10/2019 - 18/07/2020
JAVASCRIPT PARA APLICACIÓNS WEB E MÓBILES
(Curso de Formación) - semipresencial

La combinación de Javascript con las APIS de navegador HTML5 es la nueva revolución en la web. Sus capacidades multimedia, la flexibilidad en la gestión del almacenamiento local, el acceso a la geolocalización, la potecia de sus interfaces y una larga lista de nuevas funcionalidades, permite el desarrollo de cualquier aplicación web de navegador de modo sencillo y sin necesidad de aplicaciones externas (como Adobe Flash, por ejemplo).  

Destaca especialmente la posibilidad de desarrollo de aplicaciones móviles independientes de la plataforma.

Período de preinscrición:
04/08/2019 00:00 - 10/10/2019 23:59

Período de matrícula:
20/08/2019 11:27 - 11/10/2019 11:27

Período de docencia:
11/10/2019 - 13/12/2019
CURSO DE FORMACIÓN DE INTRODUCIÓN Á BOLSA
(Curso de Formación) - presencial
Período de matrícula:
02/09/2019 00:00 - 30/10/2019 23:59

Período de docencia:
28/10/2019 - 07/11/2019
DIRECCIÓN ESTRATÉXICA DA LOXÍSTICA E A PRODUCIÓN
(Curso Complementario) - presencial
Período de preinscrición:
03/09/2019 11:20 - 27/09/2019 11:20

Período de matrícula:
03/09/2019 11:21 - 27/09/2019 11:21

Período de docencia:
28/09/2019 - 19/10/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN ESTATÍSTICA CON "R" PARA INVESTIGADORES
(Curso de Formación) - virtual

Curso totalmente no presencial cuyos contenidos son las técnicas estadísticas más utilizadas en la investigación científica, con un enfoque práctico que permite su aplicación inmediata a datos propios mediante el programa estadístico R.  El programa estadístico R es gratuito, facil de instalar, y el más potente (con mucha diferencia) de los programas estadísticos de uso general existentes. El curso se puede seguir desde un ordenador personal en cualquier localización, y en horario libre. La superación del curso permite obtener un diploma acreditativo o título propio de la Universidad de Vigo.

Período de matrícula:
09/09/2019 00:00 - 07/10/2019 23:59

Período de docencia:
10/10/2019 - 09/11/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN ESTATÍSTICA CON "R" PARA PROFESIONAIS DA SAÚDE
(Curso de Formación) - virtual

El programa estadístico R es gratuito y muy fácil de instalar en cualquier ordenador y sistema operativo. Se ha convertido en pocos años en el programa estadístico de uso general más potente y versátil, con gran diferencia sobre cualquier otro programa existente. La comunidad estadística colabora de forma desinteresada con el proyecto R, y miles de investigadores aportan constantemente rutinas y utilidades. Actualmente es fácil encontrar paquetes de R y aplicaciones avanzadas para cualquier área de conocimiento, incluidas las ciencias de la salud.

El curso, totalmente no presencial, incluye una breve introducción al programa R y las técnicas estadísticas básicas de tratamiento de datos en el ámbito de la medicina, con ejemplos paso a paso asequibles para usuarios no expertos.  No es necesario tener un nivel elevado de Estadística o conocer previamente el programa R, aunque sin duda esos conocimientos pueden aumentar el rendimiento del alumno.

Es eminentemente práctico y aplicado, y se realizará de forma virtual mediante secuenciación de las unidades didácticas a través de la plataforma de teledocencia de la Universidad de Vigo, Faitic. El alumno puede elegir el día y hora de acceso a los materiales docentes, debiendo únicamente cumplir con los plazos máximos de envío de informes de prácticas y cuestionarios de evaluación. 

 

Período de preinscrición:
01/10/2019 00:00 - 25/10/2019 23:59

Período de matrícula:
03/10/2019 00:00 - 28/10/2019 23:59

Período de docencia:
01/11/2019 - 15/12/2019
CURSO DE FORMACIÓN EN INICIACION A CATIA V5: MÓDULOS CAD-DMU-CAE-CAM
(Curso de Formación) - presencial
Período de preinscrición:
01/10/2019 00:00 - 21/01/2020 23:59

Período de matrícula:
01/11/2019 00:00 - 21/01/2020 23:59

Período de docencia:
15/01/2020 - 30/01/2020

Servizo de PAS


LibreOffice Calc. Nivel avanzado
(Curso de formación do PAS) - virtual
Período de matrícula:
17/07/2019 10:53 - 17/09/2019 23:59

Período de docencia:
30/09/2019 - 15/11/2019
Desenvolvemento do pensamento creativo
(Curso de formación do PAS) - presencial
Período de matrícula:
18/07/2019 12:28 - 10/09/2019 23:59

Período de docencia:
19/09/2019 - 03/10/2019
Responsabilidade patrimonial
(Curso de formación do PAS) - presencial
Período de matrícula:
24/07/2019 13:00 - 04/11/2019 23:59

Período de docencia:
18/11/2019 - 26/11/2019
Creación e tratamento de imaxes e fotografías con GIMP
(Curso de formación do PAS) - virtual
Período de matrícula:
01/08/2019 13:00 - 30/08/2019 23:59

Período de docencia:
09/09/2019 - 07/10/2019
Creación de infografías e deseños vectoriais
(Curso de formación do PAS) - virtual
Período de matrícula:
01/08/2019 13:00 - 09/09/2019 23:59

Período de docencia:
18/09/2019 - 18/10/2019
Publicacións dixitais profesionais. Deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus
(Curso de formación do PAS) - virtual
Período de matrícula:
01/08/2019 13:00 - 09/09/2019 23:59

Período de docencia:
18/09/2019 - 18/10/2019
Iniciación a GNU Octave
(Curso de formación do PAS) - virtual
Período de matrícula:
31/08/2019 13:00 - 09/09/2019 23:59

Período de docencia:
18/09/2019 - 18/10/2019

Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación


Axenda 2030. Axentes do cambio. Edición 2019
(Actividades de Voluntariado e Cooperación) - semipresencial
Período de matrícula:
11/09/2019 00:00 - 08/10/2019 23:59

Período de docencia:
15/10/2019 - 16/12/2019

Servizo de Prevención de Riscos Laborais


Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (mañá)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación a Universidade de Vigo

Período de matrícula:
24/05/2019 14:00 - 18/09/2019 23:59

Período de docencia:
19/09/2019 - 19/09/2019
Formación inicial de prevención de riscos laborais para novas incorporacións (tarde)
(Actividade de formación) - presencial

Acción formativa para o persoal de nova incorporación a Universidade de Vigo

Período de matrícula:
25/06/2019 12:00 - 22/10/2019 23:59

Período de docencia:
23/10/2019 - 23/10/2019

Actividades recoñecidas coma formación permanente do profesorado


LibreOffice e Calc nivel avanzado (modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

O curso LibreOffice e Calc nivel avanzado é unha actividade formativa que é recoñecida polas Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado coma Formación Permanente do PDI. A actividade formativa está xestionada polo CIXUG.

Período de matrícula:
16/07/2019 12:00 - 08/09/2019 23:59

Período de docencia:
30/09/2019 - 15/11/2019
Introdución á elaboración de contidos audiovisuais para a docencia (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - presencial

O curso Introdución á elaboración de contidos audiovisuais para a docencia é unha actividade formativa que é recoñecida polas Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado coma Formación Permanente do PDI.

Período de matrícula:
31/07/2019 12:00 - 06/09/2019 23:59

Período de docencia:
13/09/2019 - 04/10/2019
Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus (modalidade virtual)
(Cursos de formación do persoal) - virtual

O curso Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus é unha actividade formativa que é recoñecida polas Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado coma Formación Permanente do PDI. A actividade formativa está xestionada pola Oficina de Software Libre (CIXUG).

Período de matrícula:
31/07/2019 12:00 - 08/09/2019 23:59

Período de docencia:
18/09/2019 - 18/10/2019
Iniciación a GNU Octave (modalidade virtual)
(Curso de formación do PDI) - virtual

O curso Iniciación a GNU Octave é unha actividade formativa que é recoñecida polas Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado coma Formación Permanente do PDI. O curso está xestionado pola Oficina de Software Libre (CIXUG).

Período de matrícula:
31/07/2019 12:00 - 08/09/2019 23:59

Período de docencia:
18/09/2019 - 18/10/2019
Metodoloxías participativas para a innovación social no rural a través da Axenda 2030 (Campus de Vigo)
(Curso de formación do PDI) - semipresencial

O curso  Metodoloxías participativas para a innovación social no rural a través da Axenda 2030 é unha actividade formativa da Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación que é recoñecida polas Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado coma Formación Permanente do PDI.

Período de matrícula:
05/08/2019 12:00 - 23/09/2019 23:59

Período de docencia:
30/09/2019 - 25/10/2019

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos