Atopa o teu curso

Información do curso

CURSO DE FORMACIÓN EN DESEÑO E CÁLCULO DE INSTALACIÓNS TÉCNICAS DA EDIFICACIÓN E CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS (CONTORNA CYPE)


Tipo Curso de Formación
Código F3121312
Nome CURSO DE FORMACIÓN EN DESEÑO E CÁLCULO DE INSTALACIÓNS TÉCNICAS DA EDIFICACIÓN E CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS (CONTORNA CYPE)
  Lembre que para acceder ou matricularse nos cursos debe entrar no sistema polo menú de Acceso (á esquerda da ventá). Se aínda non está rexistrado prema aquí.
Modalidade presencial
Horas 60
Información de contacto:  
 · Teléfono 986812244
 · Fax
 · Enderezo electrónico
Compartir:

Entidades organizadoras

Escola de Enxeñería Industrial

Información sobre o calendario (datas)

Período de preinscrición 19/04/2013 11:53 - 14/07/2013 20:00
Período de matrícula 19/04/2013 11:55 - 14/07/2013 20:00
Período de docencia 15/07/2013 - 31/07/2013

Prazas e créditos

Número mínimo de participantes 25
Número máximo de participantes 30
Créditos teóricos 3.8
Créditos prácticos 2.2
Validación de libre elección 4

Destinatarios/as

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.Profesionais directamente relacionados coa especialidade

De acuerdo con la normativa vigente, se ofrecerán varias bolsas de estudio. Su asignación se realizará, con posterioridad al cierre de la matrícula, entre los alumnos de la Universidade de Vigo que se matriculen en el mismo, en base a la Nota Media de su expediente académico.

Condicións de acceso

1.Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.Alumnos/as da universidade,
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade, sempre e cando reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios, e
4.de xeito excepcional e sempre que non superen o 50% do total dos alumnos do curso, poderán ser admitidos ós mesmos profesionais relacionados coa especialidade que non reúnan os requisitos legais de acceso á universidade.

Criterios de selección

Se asignarán las plazas disponibles por riguroso orden de inscripción y abono de la matrícula.

Calendario

AULA 7 de la Escola de Enxeñería Industrial (Sede Campus)

15,16,17,18,19, 22,23,24,26, 29,30,31 de Julio de 9h-14h

Programa

NOTA: El orden temporal de la docencia cambia en la 2ª convocatoria: DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS pasa a ser el último bloque del curso.

MÓDULOS TEÓRICOS:
DISEÑO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS
Estructuras metálicas: Generador de pórticos y Metal-3D. Estructuras de hormigón: Cypecad.
DISEÑO Y CALCULO DE AISLAMIENTOS
Cerramientos: geometría y composición. Condiciones interiores. Datos climáticos. Aislamiento térmico. Cumplimiento de la opción general y simplificada del DB-HE 1 del CTE. Exportación de la geometría, composición de cerramientos, condiciones interiores y datos climáticos del edificio al programa LIDER del CTE.
DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas. Instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios exclusivos de locales comerciales y oficinas. Protección con pararrayos. Redacción de proyecto. Mediciones y presupuestos.
DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
Comprobación del cumplimiento del DB-HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación y del DB-SU 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR
Diseño de instalación de energía solar térmica, de uso individual o colectivo, para la producción de agua caliente sanitaria conforme al DB-HE4 del Código Técnico de la Edificación. Redacción de proyecto. Planos y esquemas. Mediciones y presupuestos.
DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
Cálculo de cargas térmicas. Diseño de instalación de climatización (sistemas aire – agua y aire - aire) y de calefacción (eléctrica y por agua con radiadores o suelo radiante y calderas). Planos y esquemas. Mediciones y presupuestos. Exportación a Calener-VYP.
DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES DE VENTILACIÓN
Diseño de sistemas de ventilación para justificación de Calidad del aire interior conforme al DB-HS3 del CTE. Mediciones y presupuestos.
DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA
Dimensionamiento de suministros de agua para el consumo en edificios de viviendas conforme a DB-HS4 del CTE. Redacción de proyecto. Planos y esquemas. Mediciones y presupuestos.
DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
Diseño de instalaciones interiores de evacuación de aguas pluviales y residuales conforme al DB-HS5 del CTE. Redacción de proyecto. Mediciones y presupuestos.
DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES DE GAS
Diseño de instalaciones interiores receptoras de gas (natural, propano). Mediciones y presupuestos.
DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
Diseño y verificación de características geométricas y constructivas de la edificación, y de instalaciones de protección conforme al DB-SI del CTE. Diseño de instalaciones de protección contra incendios por agua, mediante rociadores y bocas de incendio equipadas. Mediciones y presupuestos.

MÓDULOS PRÁCTICOS:
DESARROLLO DE CASOS PRÁCTICOS
Realización de diversos casos prácticos relacionados con los contenidos teóricos del curso.

Modo de pagamento

Importe da matrícula: 250 €, con posibilidade de obter unha bolsa de 80€.

O pagamento farase efectivo en calquera oficina de Nova Galicia Banco, indicando o nome ou o código do curso.

Impartido en

AULA 7 de la Escola de Enxeñería Industrial (Sede Campus)

Titulación

A superación do curso dará dereito á obtención dun diploma expedido pola Universidade de Vigo.
Importe do diploma:

  • De 1 a 5 créditos: 12,02 €
  • De 6 a 10 créditos: 30,05 €
  • A partir de 11 créditos: O mesmo importe que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante Decreto anual, fixa para os títulos oficiais a nivel de Diplomado ou equivalentes (60,10 € no curso académico 2011/2012).

A tramitación do diploma realízase na Sección de Títulos e Plans de Estudo:

Edificio de Xerencia e Servizos Centrais
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 - VIGO (Pontevedra)
Teléfono.: 986 813 632
E-mail: negociadodetitulospropios@uvigo.es

Sistema de avaliación

Se considerarán APTOS todos los matriculados al curso que asistan con regularidad al mismo (>=75%) y realicen satisfactoriamente los proyectos prácticos que durante el curso se les planteen.

Calquera dúbida acerca dos detalles dun curso debe dirixila á dirección de dito curso. Por favor, consulte o apartado Información de contacto do curso.

Enderezo electrónico (unicamente problemas técnicos): |  RSS: Catálogo de cursos